• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24 - CRZ Rozšírenie kamerového systému v obci Sokoľ o lokality Hrabiny a polyfunkčnej budovy na ul. Kamennej Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: KAMTEL, s.r.o.
4 079.46 €
23 - CRZ Predaj pozemku parcela C KN č. 1059/4 Odb.: Valéria Dvoržáková
Dod.: Obec Sokoľ
658 €
22 - CRZ Kúpa nehnuteľnosti - parcela C KN č. 1059/1 Odb.: Zuzana Bártová
Dod.: Obec Sokoľ
2 856 €
21 - CRZ Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Obnovme si športovú infraštruktúru - ihrisko pri kultúrnom dome Sokoľ" Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 000 €
20 - CRZ Obstaranie a inštalácia detského ihriska Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
15 271.44 €
19 - CRZ Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo s dodatkami v spojení so Zmluvou o prevzatí práv a záväzkov zo dňa 13.06.2011 Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: PIEMONT, s.r.o.
0 €
17 - CRZ Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu : Rekonštrukcia –Asfaltovanie príjazdovej cesty k domu smútku v obci Sokoľ Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
3 840 €
16 - CRZ prenájom nebytových priestorov Odb.: COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo
Dod.: Obec Sokoľ
0 €
15 - CRZ Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Beniakovce
Dod.: Obec Sokoľ
0 €
14 - CRZ Poskytnutie NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej Žo NFP Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16 305.32 €
13 - CRZ Dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv a o podmienkach jej uzavretia v budúcnosti. Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Mesto Košice
373 €
12 - CRZ Predaj pozemku parcela C KN č. 1290/2 Odb.: Pavol Matula
Dod.: Obec Sokoľ
3 740 €
11 - CRZ Predaj pozemku parcela C KN č. 312/1 Odb.: Ing. Ľubomír Korijkov
Dod.: Obec Sokoľ
30 €
10 - CRZ Poskytnutie dotácie v sume 1 400,- € na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu. Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
9 - CRZ Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce - budúca verejná kanalizácia Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Sokoľ
0 €
8-CRZ Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
7 - CRZ Zriadenie vecného bremena, parcela C KN č. 824/2, k. ú. Sokoľ v rámci stavby "Rozšírenie kanalizácie" Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátna podnik
0 €
6 - CRZ Zriadenie vecného bremena, parcela C KN č. 824/2, k. ú. Sokoľ v rámci stavby "Sokoľ - Kanalizácia a ČOV, časť ČOV - SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV" Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátna podnik
0 €
5- CRZ Zriadenie vecného bremena, parcela C KN č. 824/2, k. ú. Sokoľ v rámci stavby "Rozšírenie vonkajšieho osvetlenia" Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátna podnik
0 €
4-CRZ Podnájom nehnuteľností, parcela C KN č. 1424/10 Odb.: Obec Sokoľ
Dod.: Mestské lesy Košice, a.s.
1 €
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie