• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
Zmena vodnej stavby "Sokoľ - kanalizácia a ČOV" pred dokončením - oznámenie verejnou vyhláškou Zmena vodnej stavby "Sokoľ - kanalizácia a ČOV" (časť ČOV vrátane SO 07 Elektrická prípojka k ČOV" pred dokončením- oznámenie verejnou vyhláškou 26.04.2022
Sokoľ - rozšírenie kanalizácie - oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - 26.04.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou Umiestnenie líniovej stavby SO 01 Úprava a rozšírenie existujúcej NN siete, SO 02 NN prípojky, SO 03 Odberné elektrické zariadenia, SO 04 Demontáž, SO 05 Vonkajšie osvetlenie 13.04.2022
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - časť pozemku v registri C - KN č. 1059/1 - 23.03.2022
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb - NÁVRH - 16.03.2022
Návrh VZN č. 2/2022 obce Sokoľ o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelen - 02.03.2022
Návrh VZN č. 1/2022 obce Sokoľ o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 02.03.2022
Sokoľ - rozšírenie kanalizácie - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - 09.02.2022
Sokoľ - kanalizácia a ČOV - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou - 09.02.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kostoľany nad Hornádom - 03.01.2022
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - D. Tutokyová 23.12.2021
Rozpočet obce Sokoľ na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 - 14.12.2021
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - František Janeček 13.12.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu rozpočtu obce Sokoľ na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 “ - 02.12.2021
Návrh rozpočtu obce Sokoľ na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 - 27.11.2021
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - prípojka k ČOV Sokoľ - 27.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 1132/5: Zuzana Sulyoková 04.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 1290/2: Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., Antónia Matulová 04.11.2021
OZNÁMENIE o zámere obce Sokoľ predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Parcela C KN č. 832/7: Ivana Gregová, Miroslav Matej, Max Matej, Lívia Matejová 04.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky Oznámenie o uložení zásielky - Peter Ferencz 02.11.2021
Generované portálom Uradne.sk

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie