• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Sokoľ

Sídlo prevádzkovateľa: Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ

Email: obecsokol@stonline.sk

Telefón: 055 / 72 90 469

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.

Informácia pre dotknuté osoby - zisťovanie osobných údajov na webovom sídle obce:

Redakčný systém wbx, s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.

Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému wbx, s.r.o. správcom portálu.

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilnym spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť wbx, s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

UPOZORNENIE!                                                          

PRIESTOR MONITOROVANÝ

KAMEROVÝM SYSTÉMOM

SO ZÁZNAMOM

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Sokoľ
Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
IČO: 00324752 Tel: 055 / 729 04 68  

Účel spracúvania osobných údajov:
ochrana majetku a bezpečnosti, ako verejný záujem v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia EÚ č.2016/679 (GDPR)

Zodpovedná osoba: info@zodpovednaosoba.eu

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb na stránke: https://www.obecsokol.sk/

GDPR dokumentácia pre personálne oddelenie

Obec Sokoľ

           INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Vážený návštevník, obyvateľ obce.

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje spracúvané v kamerovom systéme. Naša obec vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci kamerového systému.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Obec Sokoľ

Sídlo: Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ, SR

IČO: 00 315 915

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Tel.: +421 918 625 053 e-mail: starosta.sokol@gmail.com

(ďalej iba „Prevádzkovateľ“)

 1. Typy osobných údajov

Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (ďalej aj „kamerový záznam“), Záznamy z kamerového systému.

 1. Účely a ciele spracúvania údajov

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

 1. Kto má prístup k vašim údajom

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem oprávneným zamestnancom s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom relevantných služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.). Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní.

 1. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne na našich zariadeniach. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas, tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení účelu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

 1. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa č.6, ods.1. písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 1. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s oprávnenými záujmami, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu Vašich otázok.

Vaše práva:

 • Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

 • Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 • Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

 • Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.
 • Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov v našich kamerových systémoch, môžete nás kontaktovať osobne na obecnom úrade, samozrejme aj na tel. uvedených na našom webe, príp. e - mailom: starosta.sokol@gmail.com

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie