• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Prevádzkový poriadok areálu futbalového ihriska

obce Sokoľ

Prevádzkový poriadok stanovuje základné pravidlá bezpečného užívania objektov a správania sa v areáli futbalového ihriska (ďalej len „areál“) a určuje základné povinnosti a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore zdravia  a rozvoji  verejného  zdravia  a o zmene  a doplnení  zákonov,  ako  aj  udržiavania  objektov v prevádzkyschopnom stave.

I.

Platnosť

Prevádzkový poriadok  je  vydaný  v zmysle  platných  predpisov  a platí  pre  všetky  osoby  zdržiavajúce sa s vedomím správcu v priestoroch areálu. Je povinnosťou všetkých osôb, ktorí do jednotlivých objektov prichádzajú chrániť ich zariadenie, športové náradie a všetky priestory, v ktorých sa zdržiavajú. Účelom a hlavnou náplňou činnosti areálu futbalového ihriska je zaisťovať športový, kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov.

II.

Prevádzkovateľ a popis areálu

Prevádzkovateľom areálu futbalového ihriska je ŠK Sokoľ, Sokoľ 288, IČO 31310532, vlastníkom areálu futbalového ihriska je Urbariát Sokoľ. Prevádzku a správu areálu futbalového ihriska vykonáva ŠK Sokoľ (ďalej len správca). Stavba zariadenia futbalového ihriska sa  nachádza „POD BALKOM“ a pozostáva:

 • plocha ihriska – futbalové ihriska o rozmeroch 105 x 68 m s trávnatou plochou a so striedačkami pre futbalové mužstvá s oplotením zo všetkých strán
 • detské ihrisko
 • altánok
 • futbalové malé ihrisko
 • tribúna s kapacitou 100 miest na sedenie
 • objekt vybavenosti č. súpisné 288, ktorý pozostáva:
 • 2 x šatne pre mužstvá
 • 2 x umyvárne so sprchami a 1 x WC k tomu pre mužstvá
 • WC pre mužov
 • WC pre ženy
 • miestnosť pre rozhodcov s hygienickou bunkou
 • vstupná chodba
 • technická miestnosť pre upratovačku
 • pomocná miestnosť
 • sklad
 • bufet ŠK Sokoľ
  • spevnené plochy pre parkovanie.

III.

Povinnosti správcu

 1. Správca zabezpečuje správu areálu, a zelene, ktorá obsahuje vykonávanie údržbárskych prác, kosenie zelene, polievanie, zabezpečenie upratovania a udržiavania areálu v poriadku a čistote. Zabezpečuje aj dodávku pitnej vody, vody na polievanie trávnika, elektrickej energie a odkanalizovanie areálu.
 2. Za organizáciu a riadenie prevádzky areálu futbalového ihriska zodpovedá ŠK Sokoľ a zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy obce.

Je povinný najmä:

 • organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu futbalového klubu pôsobiaceho na území obce, občanov obce a požiadaviek obce
 • zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia,
 • zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov,
 • zaisťovať pravidelnú údržbu a upratovanie zariadenia.

IV.

Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Športový areál futbalového ihriska poskytuje podmienky pre:

 1. výkonnostný futbal
 2. tréningy a športové súťaže rôznych kategórií
 3. rekreačný šport
 4. kultúrno – spoločenské podujatia

Futbalové malé ihrisko

 • je možné si prenajať mimo času zápasov a tréningov.

Detské ihrisko

 • prevádzka detského ihriska je nonstop, 24 hodín denne,
 • detské ihrisko je určené pre deti do 12 rokov.

Altánok

 • je možné používať len so súhlasom predsedu ŠK SOKOĽ, tel. č. 0907 515 968                                              za poplatok 5,- € (1/2 dňa), 10,- € (celý deň)

Bufet ŠK Sokoľ

 • prevádzka bufetu je výhradne počas futbalových zápasov, príp. na usporiadanie spoločenskej akcie na požiadanie

Prevádzkový čas:

Letný čas: 8.00 hod – 21.00 hod. od 1. apríla do 31. októbra

Pondelok – piatok tréningy

Sobota - nedeľa športové súťaže a iné kultúrno - spoločenské podujatia

V prípade potreby môže byť prevádzkový čas upravený. Návrh na úpravu prevádzkového času predkladá správca.

Pokyny pre užívateľov :

 1. Každému   užívateľovi    budú   požadované   priestory    odovzdané   a    bude   s nimi oboznámený správcom.
 2. Kľúče  od  objektu  vybavenosti  má  k dispozícii  správca    poprípade ním poverený zamestnanec .
 3. Na športovú plochu je dovolené vstupovať len vo vhodnej športovej obuvi.
 4. Na športovú plochu je zakázané nosiť predmety zo skla (poháre, fľaše) a iné predmety, ohrozujúce bezpečnosť všetkých účastníkov akcie.
 5. Na športovú plochu, do šatní, sociálnych priestorov, skladu je zakázané vodiť psov a iné zvieratá a v týchto priestoroch je zákaz fajčiť.
 6. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených, za ich poškodenie alebo stratu správca nezodpovedá.
 7. Vstupom    do    areálu    futbalového    ihriska    sa    užívateľ    dobrovoľne    podrobuje ustanoveniam tohto poriadku a pokynom správcu.
 8. Užívateľ, ktorý hrubo porušuje prevádzkový poriadok alebo neposlúchne pokyny správcu ihriska, bude z telovýchovného zariadenia vykázaný.
 9. Všetci užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy, hygienické normy a požiarno-poplachové smernice.
 10. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje správca, v plnej miere zodpovedá príslušný organizátor.
 11. Užívatelia sú povinní šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie areálu, zbytočne neplytvať energiami.
 12. Vzniknuté odpady vytriedené podľa jednotlivých komodít v igelitových vreciach uložiť na vyhradené miesto.
 13. Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť správcovi.
 14. Uhradiť bezodkladne škody, ktoré spôsobil počas užívania.
 15. Dodržiavať stanovený čas a priestory ako bol dohodnutý.
 16. Uhradiť náklady na odstránenie nadmerného znečistenia.

V.

Zásobovanie pitnou vodou, odvod odpadových vôd a nakladanie s odpadmi.

 1. Zásobovanie pitnou vodou je riešené vlastnou studňou. Ohrev vody je zabezpečený elektrickým ohrievačom.
 2. Odpadová voda sa odvádza do žumpy.
 3. Odpad  bude  zhromažďovaný   na   určenom   mieste   podľa   príslušných   komodít  a likvidácia odpadu je zabezpečená.

VI.

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zodpovedných zamestnancov zariadenia

 1. Povinnosťou prevádzkovateľa je pripraviť pre návštevníkov trvalo zdravé a bezpečné prostredie, udržiavať poriadok a čistotu zariadenia.
 2. Spôsob a čas využitia priestorov telovýchovného zariadenia musí byť vopred nahlásený správcovi.
 3. Súčasťou nahlásenia je i povinnosť nahlásiť zodpovedného vedúceho za kolektív účastníkov.
 4. Pri organizovaní väčších podujatí (športové súťaže, turnaje, kultúrno - spoločenské aktivity) je za ich priebeh zodpovedný organizačný štáb podujatia, ktorý je povinný zabezpečiť základné podmienky zdravotnej starostlivosti a usporiadateľskú službu. Je povinný zabezpečiť dozor nad bezpečnosťou a dodržiavaním hygienických  podmienok a dodržiavaním pokynov pre návštevníkov.
 5. Vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní.
 6. V celom objekte telovýchovného zariadenia (šatne + ihrisko) je zakázané fajčiť a požívať akékoľvek alkoholické nápoje. Zakazuje sa prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie.
 7. Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v celom objekte.
 8. Vedenie prevádzky neručí za stratu cenných predmetov a peňazí.
 9. Vedenie prevádzky nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci a účastníci športových a kultúrnych podujatí spôsobili (napr. vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku a pod.) a ktoré neboli zapríčinené nevhodnými podmienkami zariadenia. Návštevníci areálu ihriska sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 10. Na ihrisko sa vstupuje v športovej obuvi.
 11. Diváci majú zákaz pohybovať sa mimo priestoru vyhradeného pre divákov.
 12. V areáli sa zakazuje chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok alebo hlukom rušiť pokoj ostatných návštevníkov.
 13. Na poskytnutie prvej pomoci je vo vstupnej miestnosti objektu uložená lekárnička prvej pomoci s príslušným vybavením.
 14. V areáli je zakázané požadovať od správcu ihriska služby odporujúce prevádzkovému poriadku.
 15. Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci správcovi.
 16. Prevádzkovateľ areálu je povinný pred odovzdaním priestorov užívateľovi vykonať ich obhliadku. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod zariadenia, sledovať, či návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov, podmienky prevádzkového poriadku a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov.

VII

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

 1. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien:
  • štvrťročne dostupnými čistiacimi prostriedkami v obchodnej sieti / Jar, Okena /
 2. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:
  • po každom použití priestorov (tj. po skončení zápasu, tréningu, športovej či kultúrnej akcii) sa priestory spŕch, šatní , WC a skriniek mechanicky na mokro očistia a následne dezinfikujú. Podľa potreby sa priestory šatní, spŕch a WC upratujú aj priebežne počas dňa
 3. K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa budú používať najmä tohto času dostupné prostriedky v obchodnej sieti : Jar, Fixinela, Savo, Domestos.
 4. Pred začatím alebo po ukončení prevádzky bude vykonané vetranie miestnosti.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok areálu futbalového ihriska je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov obecného úradu, ktorí sa zúčastňujú na jeho údržbe a prevádzkovaní a pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.
 2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.4.2021 a bude sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste pred vstupom do areálu futbalového ihriska.

V Sokoli, dňa 1.4.2021

Prevádzkový poriadok areálu futbalového ihriska

obce Sokoľ

Prevádzkový poriadok stanovuje základné pravidlá bezpečného užívania objektov a správania sa v areáli futbalového ihriska (ďalej len „areál“) a určuje základné povinnosti a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore zdravia  a rozvoji  verejného  zdravia  a o zmene  a doplnení  zákonov,  ako  aj  udržiavania  objektov v prevádzkyschopnom stave.

I.

Platnosť

Prevádzkový poriadok  je  vydaný  v zmysle  platných  predpisov  a platí  pre  všetky  osoby  zdržiavajúce sa s vedomím správcu v priestoroch areálu. Je povinnosťou všetkých osôb, ktorí do jednotlivých objektov prichádzajú chrániť ich zariadenie, športové náradie a všetky priestory, v ktorých sa zdržiavajú. Účelom a hlavnou náplňou činnosti areálu futbalového ihriska je zaisťovať športový, kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov.

II.

Prevádzkovateľ a popis areálu

Prevádzkovateľom areálu futbalového ihriska je ŠK Sokoľ, Sokoľ 288, IČO 31310532, vlastníkom areálu futbalového ihriska je Urbariát Sokoľ. Prevádzku a správu areálu futbalového ihriska vykonáva ŠK Sokoľ (ďalej len správca). Stavba zariadenia futbalového ihriska sa  nachádza „POD BALKOM“ a pozostáva:

 • plocha ihriska – futbalové ihriska o rozmeroch 105 x 68 m s trávnatou plochou a so striedačkami pre futbalové mužstvá s oplotením zo všetkých strán
 • detské ihrisko
 • altánok
 • futbalové malé ihrisko
 • tribúna s kapacitou 100 miest na sedenie
 • objekt vybavenosti č. súpisné 288, ktorý pozostáva:
 • 2 x šatne pre mužstvá
 • 2 x umyvárne so sprchami a 1 x WC k tomu pre mužstvá
 • WC pre mužov
 • WC pre ženy
 • miestnosť pre rozhodcov s hygienickou bunkou
 • vstupná chodba
 • technická miestnosť pre upratovačku
 • pomocná miestnosť
 • sklad
 • bufet ŠK Sokoľ
  • spevnené plochy pre parkovanie.

III.

Povinnosti správcu

 1. Správca zabezpečuje správu areálu, a zelene, ktorá obsahuje vykonávanie údržbárskych prác, kosenie zelene, polievanie, zabezpečenie upratovania a udržiavania areálu v poriadku a čistote. Zabezpečuje aj dodávku pitnej vody, vody na polievanie trávnika, elektrickej energie a odkanalizovanie areálu.
 2. Za organizáciu a riadenie prevádzky areálu futbalového ihriska zodpovedá ŠK Sokoľ a zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy obce.

Je povinný najmä:

 • organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu futbalového klubu pôsobiaceho na území obce, občanov obce a požiadaviek obce
 • zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia,
 • zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov,
 • zaisťovať pravidelnú údržbu a upratovanie zariadenia.

IV.

Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Športový areál futbalového ihriska poskytuje podmienky pre:

 1. výkonnostný futbal
 2. tréningy a športové súťaže rôznych kategórií
 3. rekreačný šport
 4. kultúrno – spoločenské podujatia

Futbalové malé ihrisko

 • je možné si prenajať mimo času zápasov a tréningov.

Detské ihrisko

 • prevádzka detského ihriska je nonstop, 24 hodín denne,
 • detské ihrisko je určené pre deti do 12 rokov.

Altánok

 • je možné používať len so súhlasom predsedu ŠK SOKOĽ, tel. č. 0907 515 968                                              za poplatok 5,- € (1/2 dňa), 10,- € (celý deň)

Bufet ŠK Sokoľ

 • prevádzka bufetu je výhradne počas futbalových zápasov, príp. na usporiadanie spoločenskej akcie na požiadanie

Prevádzkový čas:

Letný čas: 8.00 hod – 21.00 hod. od 1. apríla do 31. októbra

Pondelok – piatok tréningy

Sobota - nedeľa športové súťaže a iné kultúrno - spoločenské podujatia

V prípade potreby môže byť prevádzkový čas upravený. Návrh na úpravu prevádzkového času predkladá správca.

Pokyny pre užívateľov :

 1. Každému   užívateľovi    budú   požadované   priestory    odovzdané   a    bude   s nimi oboznámený správcom.
 2. Kľúče  od  objektu  vybavenosti  má  k dispozícii  správca    poprípade ním poverený zamestnanec .
 3. Na športovú plochu je dovolené vstupovať len vo vhodnej športovej obuvi.
 4. Na športovú plochu je zakázané nosiť predmety zo skla (poháre, fľaše) a iné predmety, ohrozujúce bezpečnosť všetkých účastníkov akcie.
 5. Na športovú plochu, do šatní, sociálnych priestorov, skladu je zakázané vodiť psov a iné zvieratá a v týchto priestoroch je zákaz fajčiť.
 6. Bicykle sa môžu odkladať iba v priestoroch na to určených, za ich poškodenie alebo stratu správca nezodpovedá.
 7. Vstupom    do    areálu    futbalového    ihriska    sa    užívateľ    dobrovoľne    podrobuje ustanoveniam tohto poriadku a pokynom správcu.
 8. Užívateľ, ktorý hrubo porušuje prevádzkový poriadok alebo neposlúchne pokyny správcu ihriska, bude z telovýchovného zariadenia vykázaný.
 9. Všetci užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy, hygienické normy a požiarno-poplachové smernice.
 10. Za podujatie v areáli, ktoré neorganizuje správca, v plnej miere zodpovedá príslušný organizátor.
 11. Užívatelia sú povinní šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie areálu, zbytočne neplytvať energiami.
 12. Vzniknuté odpady vytriedené podľa jednotlivých komodít v igelitových vreciach uložiť na vyhradené miesto.
 13. Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť správcovi.
 14. Uhradiť bezodkladne škody, ktoré spôsobil počas užívania.
 15. Dodržiavať stanovený čas a priestory ako bol dohodnutý.
 16. Uhradiť náklady na odstránenie nadmerného znečistenia.

V.

Zásobovanie pitnou vodou, odvod odpadových vôd a nakladanie s odpadmi.

 1. Zásobovanie pitnou vodou je riešené vlastnou studňou. Ohrev vody je zabezpečený elektrickým ohrievačom.
 2. Odpadová voda sa odvádza do žumpy.
 3. Odpad  bude  zhromažďovaný   na   určenom   mieste   podľa   príslušných   komodít  a likvidácia odpadu je zabezpečená.

VI.

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zodpovedných zamestnancov zariadenia

 1. Povinnosťou prevádzkovateľa je pripraviť pre návštevníkov trvalo zdravé a bezpečné prostredie, udržiavať poriadok a čistotu zariadenia.
 2. Spôsob a čas využitia priestorov telovýchovného zariadenia musí byť vopred nahlásený správcovi.
 3. Súčasťou nahlásenia je i povinnosť nahlásiť zodpovedného vedúceho za kolektív účastníkov.
 4. Pri organizovaní väčších podujatí (športové súťaže, turnaje, kultúrno - spoločenské aktivity) je za ich priebeh zodpovedný organizačný štáb podujatia, ktorý je povinný zabezpečiť základné podmienky zdravotnej starostlivosti a usporiadateľskú službu. Je povinný zabezpečiť dozor nad bezpečnosťou a dodržiavaním hygienických  podmienok a dodržiavaním pokynov pre návštevníkov.
 5. Vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní.
 6. V celom objekte telovýchovného zariadenia (šatne + ihrisko) je zakázané fajčiť a požívať akékoľvek alkoholické nápoje. Zakazuje sa prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie.
 7. Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v celom objekte.
 8. Vedenie prevádzky neručí za stratu cenných predmetov a peňazí.
 9. Vedenie prevádzky nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci a účastníci športových a kultúrnych podujatí spôsobili (napr. vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku a pod.) a ktoré neboli zapríčinené nevhodnými podmienkami zariadenia. Návštevníci areálu ihriska sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 10. Na ihrisko sa vstupuje v športovej obuvi.
 11. Diváci majú zákaz pohybovať sa mimo priestoru vyhradeného pre divákov.
 12. V areáli sa zakazuje chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok alebo hlukom rušiť pokoj ostatných návštevníkov.
 13. Na poskytnutie prvej pomoci je vo vstupnej miestnosti objektu uložená lekárnička prvej pomoci s príslušným vybavením.
 14. V areáli je zakázané požadovať od správcu ihriska služby odporujúce prevádzkovému poriadku.
 15. Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci správcovi.
 16. Prevádzkovateľ areálu je povinný pred odovzdaním priestorov užívateľovi vykonať ich obhliadku. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod zariadenia, sledovať, či návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov, podmienky prevádzkového poriadku a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov.

VII

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

 1. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien:
  • štvrťročne dostupnými čistiacimi prostriedkami v obchodnej sieti / Jar, Okena /
 2. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:
  • po každom použití priestorov (tj. po skončení zápasu, tréningu, športovej či kultúrnej akcii) sa priestory spŕch, šatní , WC a skriniek mechanicky na mokro očistia a následne dezinfikujú. Podľa potreby sa priestory šatní, spŕch a WC upratujú aj priebežne počas dňa
 3. K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa budú používať najmä tohto času dostupné prostriedky v obchodnej sieti : Jar, Fixinela, Savo, Domestos.
 4. Pred začatím alebo po ukončení prevádzky bude vykonané vetranie miestnosti.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok areálu futbalového ihriska je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov obecného úradu, ktorí sa zúčastňujú na jeho údržbe a prevádzkovaní a pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.
 2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.4.2021 a bude sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste pred vstupom do areálu futbalového ihriska.

V Sokoli, dňa 1.4.2021


Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie