• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Poplatky za komunálny odpad

 • 22 € osoba (dospelý, dieťa)/rok

Zníženie poplatku o 30%

 • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
 • potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR
 • obec zníži poplatok určený podľa § 5 ods.1 o 30% poplatníkovi s trvalým pobytom, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, občanom s trvalým pobytom, ktorí sú v hmotnej núdzi po preukázaní uvedenej skutočnosti.

Odpustenie poplatku

 • Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí len za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým pobytom správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Sokoľ. 
 • Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Sokoľ, a to :
 • a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 • b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 • c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 • d) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
 • Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie