• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 12.09.2022

 06.09.2022

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční 12.9.2022 (pondelok) o 19.00 hod.v sále Kultúrneho domu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena NN sieť VSD a.s.
8. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve Okresného úradu Košice – okolie č.
2/OÚ-KS/2022 – účel zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sokoľ
9. Žiadosť k Výzve environmentálneho fondu č. B-1/2022, oblasť verejná kanalizácia.
10. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
11. Čerpanie z fondu oprav- bytový dom.
12. Režim prevádzky verejného osvetlenia v obci Sokoľ
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Šuca
                                                                                                                                              starosta obce
1 2 ... 39 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie