• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 06.06.2022

 06.06.2022

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

6.6. 2022 (pondelok) o 19.00 hod.

  v sále Kultúrneho domu

uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Žiadosť k Výzve Environmentálneho fondu Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L8),
 8. Predaj pozemku Dvoržáková, Bartová, Sulyoková
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 10. Záverečný účet za rok 2021
 11. Rozpočtové opatrenie 1/2022
 12. Komunitný plán sociálnych služieb Sokoľ
 13. Použitie fondu opráv bytového domu na ul. Kamennej č.1- kamerový systém
 14. Zámer prenájmu pozemku pri COOP Jednote
 15. Žiadosť o poskytnutie pomoci pre DPO SR
 16. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Sokoľ a počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Sokoľ na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026
 17. Úhrady za prenájom a užívanie hnuteľného majetku- inventára v kultúrnom dome  od 1.7.2022
 18. Dočasné rozšírenie materskej školy v priestoroch základnej školy na školsky rok 2022-2023  
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 27 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie