• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2021

 09.12.2021

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

13.12.2021 (pondelok) o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v Sokoli

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2022
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky 2023 a 2024
 9. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 10. Žiadosť k Výzve podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2
 11. Žiadosť k Výzve KSK č.  ID/2021-2. Kolo- oblasť vzdelávanie, výchova a šport- k projektu: Hra, šport a zdravie- workoutové ihrisko v obci Sokoľ
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku Korijkov- zámer
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Zuzana Sulyoková, Matej Max)
 14. Žiadosť o dotáciu ŠK Sokoľ
 15. Umiestnenie Z boxov –zmluva o umiestnení Z boxov
 16. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2022
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

starosta obce


1 2 ... 25 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie