• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Oznámenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva - 12.10.2020

 12.10.2020

Oznámenie

Týmto Vás pozývam v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) sa dňa

12.10. 2020 (pondelok) o 18.30 hod.

  v zasadačke obecného úradu resp. podľa dostupnosti v sále Kultúrneho domu

uskutoční neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.

            Účastníci na zasadnutí sú povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusom Covid-19 :  pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok, používať rúško

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Prerokovanie žiadosti o návratnú finančnú pomoc z MF SR
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na II. polrok 2020
 9. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa Kačalová
 10. Kúpa pozemku  Knap, Knapová.
 11. Zámer prenajať časť priestorov na streche KD a OÚ- Antik.
 12. Návrh zmluvy na zámenu pozemkov p. Mgr. Lenky Grüblbauerovej
 13. Rôzne
 14. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 11 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie