• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Oznámenie - Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 14.09.2020

Týmto Vám oznamujem že v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) sa dňa 14.9. 2020 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu resp. podľa dostupnosti v sále Kultúrneho domu uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.

            Účastníci na zasadnutí sú povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusom Covid-19 :  pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok, používať rúško

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Návrh VZN o  pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 8. Rozpočtové opatrenie 2/2020
 9. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa
 10. Žiadosť o predaj pozemku Kačalová, Sulyoková
 11. Zámer zámeny pozemkov
 12. Likvidácia a vyradenie poškodeného zrúteného kovového mostu cez rieku Hornád z evidencie majetku.
 13. Vyradenie a likvidácia prebytočného poškodeného inventára zo školskej kuchyne  a priestorov miestneho rozhlasu
 14. Zámer prenajať časť priestorov na streche KD a OÚ
 15. Návrh zmluvy  o postúpení práv investora na časti stavby Kanalizácia a ČOV Sokoľ
 16. Rôzne
 17. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 19 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie