• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Oznámenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva - 08.06.2020

 08.06.2020

Týmto Vám oznamujem že v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) sa dňa 

8.6. 2020 (pondelok) o 19.00 hod.

  v sále Kultúrneho domu

uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.

            Účastníci na zasadnutí sú povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusom Covid-19 :  pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok, používať rúško

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. VZN o verejnom poriadku na území obce Sokoľ
 8. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev,
 9. Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie vyhlasovateľa Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z., Trebejov 68, 04481 Trebejov  pod kódom MAS_031/7.2/3  a MAS_031/7.4/3
 10. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa -Jakubík
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková, Pakesová)
 12. Zámer odpredaja pozemku- verejná obchodná súťaž.
 13. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ za rok 2019.
 14. Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2019.
 15. Smernica- Zásady používania služobných motorových vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva
 16. Rôzne
 17.       Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie