• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva - 16.03.2020

 16.03.2020

Týmto Vám oznamujem že v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) sa dňa 16. 3. 2020 (pondelok) o 19.00 hod. sa v sále Kultúrneho domu uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli,

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ

 5. Kontrola prijatých uznesení

 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia

 7. VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Sokoľ

 8. VZN o zrušení Základnej školy Sokoľ a jej súčasti Školského klubu detí a o určení školského obvodu,

 9. Zrušenie školskej knižnice.

 10. Odpredaj- vyradenie neupotrebiteľného majetku zo ZŠ.

 11. Návrh zmluvy o prevádzke infraštrukturálneho majetku obce  Východoslovenskou  vodárenskou spoločnosťou, a. s.

 12. Žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2020- rekonštrukcia priestorov OÚ a KD.

 13. Návrh na podanie žaloby v zmysle § 88a ods.3 stavebného zákona v predmetnej veci ochrany vlastníckych práv

 14. Zámer predaja pozemkov

 15. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa - Nigutová

 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková)

 17. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - telefónna ústredňa

 18. Prenájom majetku obce – nehnuteľnosť- priestory základnej školy v budove polyfunkčnej budove na parcele č.6 v katastrálnom území obce Sokoľ evidovanom na    LV 1591 v celkovej výmere 197,03 m2

 19. Rozpočtové opatrenie 1/2020

 20. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu

 21. Zámenná zmluva nehnuteľného majetku podľa osobitného zreteľa - Spišák

 22. Kúpna a darovacia zmluva - vysporiadanie nový cintorín

 23. Zámenná zmluva - vysporiadanie nový cintorín

 24. Vyradenie majetku

 25. Informácia o čerpaní fondu opráv za rok 2019

 26. Správa hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2019

 27. Rôzne - Prevádz. poriadok KD, sadzobník poplatkov za použitie zariadenia KD, iné

 28. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie