• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 09.12.2019

 09.12.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční 9.12. 2019 (pondelok) o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sokoľ
 9. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
 10. Žiadosť k Výzve č. B-1/2020- environmentálny fond
 11. Žiadosť k Výzve- III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020, OBLASŤ: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Činnosť L6AP
 12. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková)
 14. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu a dotáciu na rok 2020- ŠK Sokoľ
 15. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020
 16. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2020
 17. Návrh kultúrnych podujatí na rok 2020 1
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                                                                                                    Ing. Ľuboš Šuca

                                                                                                                                                     starosta obce

1 2 ... 31 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie