• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.05.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás v zmysle §12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z. z. (úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Sokoli, ktoré sa uskutočni

3.6.2019 (pondelok) o 19.00 hod

v sále kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľom a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti  od posledného zasadnutia - ústna informácia
 7. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,  ktorej zriaďovateľom je obec
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ na II. polrok 2019
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ za rok 2018
 10. Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2018
 11. Žiadosť o úhradu za poskytovanie sociálnej služby prijímateľky sociálnych služieb p. Balogovej Justíny
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Sulyoková
 13. Iniciatívna Wifi4EU
 14. Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2019
 15. Realizácia schváleného projektu POD 2019
 16. Časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
 17. Zámer  vysporiadanie - výkup pozemkov  v katastrálnom území obce Sokoľ
 18. Dopyty poslancov
 19. Rôzne
 20. Záver

                                                                                                                                                      Ing. Ľuboš Šuca

                                                                                                                                                       starosta obce

1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie