• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 21.03.2019

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

25. 3. 2019 (pondelok) o 18.00 hod.

v sále Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Komisia na ochranu verejného záujmu- zápisnica z 18.3.2019
 8. Voľba hlavného kontrolóra
 9. Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019
 10.  Zámer: Zapojenie sa do výzvy Enviromentálneho fondu (Činnosť L5AP a Činnosť L5)    L. Oblasť: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
 11.  Zámer: Zapojenia sa do výzvy na predkladanie projektov financovaný a spolufinancovaných z regionálneho príspevku pod číslom  01/OÚ-KS/2019- priorita D2-Podpora výstavby čistiarni odpadových vôd- odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková).
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

starosta obce


1 2 ... 33 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie