• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 17.06.2024

 17.06.2024

Starosta obce Sokoľ, Ing. Ľuboš Šuca Váss v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

17.06. 2024 (pondelok) o 19.00 hod.

  v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 5. Kontrola prijatých uznesení
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2023
 8. Záverečný účet za rok 2023
 9. Žiadosť k výzve  DS/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 7 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií  - Neváhaj a zachrániš život- Automatický externý defibrilátor v obci Sokoľ
 10. Žiadosť k výzve ID/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií- Revitalizácia zelene pri autobusovej zastávke v obci Sokoľ,
 11. Žiadosť k výzve Ministerstva financií SR na individuálnu potrebu obci na rok 2024 s cieľom ktorej je  Rozvoj obcí a miest s dôrazom na zabezpečenie služieb pre občana- názov projektu: Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných komunikácií a priestranstiev v obci Sokoľ
 12. Žiadosť k výzve Ministerstva financií SR na Dotácia na všeobecne prospešné služby v roku 2024 s cieľom ktorej je  Pomoc s financovaním všeobecne prospešných služieb- názov projektu: Revitalizácia zelene pri autobusovej zastávke v obci Sokoľ
 13. Žiadosť k výzve Poľnohospodárskej platobnej agentúry v zastúpení Miestnej akčnej skupiny- Čierna Hora,o.z. so zameraním Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v rámci projektu: Kultúrny dom rekonštrukcia vstupnej haly a hygienických zariadení
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

1 2 ... 46 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie