• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu

 12.06.2024

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu  mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., TEhelná 19, 831 03 Bratislava predložil dňa 31. mája 2024 Okresnému úradu Košice - okolie Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji". Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategickho dokumentu je sprístupnená  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Do oznámenia je možné nahliadnúť aj na Obecnom úrade Sokoľ, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 03.07.2024 (vrátane).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia.

Konzultácie podľa §63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutéh termínu. 

Podľa § 11 ods. 4 zákona sa dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí uskutoční verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“

1 2 ... 46 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie