• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 18.03.2024

 13.03.2024

Starosta obce Sokoľ, Ing. Ľuboš Šuca Vás pozýva v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

18.3. 2024 (pondelok) o 18.30 hod.

  v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ.
 5. Kontrola prijatých uznesení.
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia.
 7. Zmluva o umiestnení Boxu balíkovo spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o.,
 8. Žiadosť o dotáciu združenie Enduro klub Tepličany- Trail Run 2024.
 9. Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023.
 10. Štátny fond rozvoja bývania- stav k 31.12.2023.
 11. SC KSK vybavenie žiadosti.
 12. Vytriedenosť komunálneho odpadu za rok 2023.
 13. Zásady hospodárenia s majetkom obce Sokoľ.
 14. Oznámenia funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov  starostu obce Sokoľ. 
 15. Informácia o čerpaní fondu opráv za rok 2023.
 16. Rozpočtové opatrenie 1/2024.
 17. Neváhaj a zachrániš život- Automatický externý defibrilátor v obci Sokoľ- žiadosť o dotáciu na AED- Nadácia Allianz.
 18. Žiadosť o dotáciu k oznámeniu v rámci národného projektu ,, Ľudia a hrady- krok k sociálnej ekonomike“- priorita: Adaptívny a prístupný trh práce, vyhlásené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pod číslom: 1/2024/§54/NP HRADY.
 19. Projektový zámer Integrovanej územnej investície- dofinancovanie projektu ,,Sokoľ- kanalizácia a ČOV“.
 20. Rôzne.
 21. Diskusia.
 22. Záver.

1 2 ... 43 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie