• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 11.12.2023

 05.12.2023

Starosta obce Sokoľ Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstvanv Sokoli, ktoré sa uskutoční


11.12.2023 (pondelok) o 18.30 hod.

  v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ.
 5. Kontrola prijatých uznesení.
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia.
 7. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024.
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a nasledujúce roky 2025 a 2026.
 9. Návrh rozpočtu na roky 2024-2026.
 10. Návrh VZN- Daň z nehnuteľnosti.
 11. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 12. Žiadosti o dotáciu FK Považská Sokoľ, JDS v Sokoli, Enduro Club Sokoľ, Vzpieračsky klub Družstevná pri Hornáde
 13. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2024.
 14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2024.
 15. Žiadosť o dotáciu  zo  sprostredkovateľského orgánu Úradu vlády SR- Program Slovensko SK- na realizáciu projektu s názvom Miestne občianske a preventívne služby v obci Sokoľ.
 16. Rôzne.
 17. Diskusia.
 18. Záver.

1 2 ... 42 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie