• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 18.09.2023

 18.09.2023

Starosta obce Sokoľ Ing. Ľuboš Šuca Vás   v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční 18.09. 2023 (pondelok) o 18.30 hod.
v sále Kultúrneho domu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
7. Návrh VZN č.2/2023 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Sokoľ
8. Návrh VZN č.3/2023 - o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
9. Kontrola z Inšpektorátu životného prostredia Košice
10. Dlhopisový program VVS a.s. ,,Voda spieva“
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1 2 ... 45 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie