• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 20.03.2023

 20.03.2023

            V zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

20.03. 2022 (pondelok) o 19.00 hod.

  v sále Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie,
 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ,
 5. Kontrola prijatých uznesení,
 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia,
 7. Dodatok č. 1 k VZN č.4/2019 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Sokoľ,
 8. Predaj pozemku (Zuzana Sulyoková),
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Mariana Vantuchová,
 10. Žiadosť k Výzve Environmentálneho fondu Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L),
 11. Žiadosť k Výzve environmentálneho fondu č. B -1/2023, oblasť verejná kanalizácia,
 12. Žiadosť o dotáciu Z karpatskej nadácie - Grantový program Magna pre región v oblasti tolerancia s názvom projektu- Spoznajme remeselníkov hradu Sokoľ,
 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022,
 14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, programové obdobie 2021-2027 s platnosťou do roku 2030,
 15. Oznámenia funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov  starostu obce Sokoľ, 
 16. Čerpanie fondu opráv za rok 2022,
 17. Rozpočtové opatrenie 1/2023
 18. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
 19. Žiadosť k Výzve environmentálneho fondu oblasť: Ochrana ovzdušia, činnosť A2- Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine- parkovisko pri MŠ a bytovom dome,
 20. Žiadosť k Výzve environmentálneho fondu oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva, činnosť C2/C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
 21. Žiadosť k Výzve OPŽKPČ, zameranie – výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80 a obdobné výzvy s rovnakým zameraním,
 22. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky,
 23. Zámer zriadenia stacionára pre autistov,
 24. Ceny energií v roku 2023,
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 32 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky

gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie