• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 11.02.2019

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

11. 2. 2019 (pondelok) o 18.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia OZ
 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 5. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
 6. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
 7. Návrh VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č.4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ- zmien a doplnkov č.6
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sokoľ
 9. Žiadosti o odkúpenie pozemkov J. Lastovecký, L. Lastovecký, M. Bednár, Z. Sulyoková
 10. Petícia- osada Uhrinč
 11. Oznámenie o navýšení cien za zber a zneškodňovanie odpadov
 12. Odstúpenie od zmluvy- Spojmix
 13. Žiadosť o dotáciu- Športový klub
 14. Žiadosť- Spoločný obecný úrad Beniakovce
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie