• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.09.2018

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

03.09.2018 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 4.6.2018, ústna informácia 
 6. Kontrola uznesení
 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky  
 8. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Pakesová, Sulyoková, Lastovecký, Kačala)
 10. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
 11.  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 12. VZN o podmienkach držania psov
 13. Dopyty poslancov
 14. Rôzne – dotácie 
 15. Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                   starostka obce


1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie