• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.02.2018

 Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Sokoli, ktoré sa uskutoční 
05.03.2018 (pondelok) o 19.00 hod. v sale Kultúrneho domu  
Program: 
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schválenie programu rokovania 
5. Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 11.12.2017, ústna informácia   
6. Kontrola uznesení 
7. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie
8. Výzva  OPKŽP č. 33: Triedený zber a zhodnocovanie komunálnych odpadov (kompostovisko a manipulačná technika)
9. Vyradenie majetku v základnej škole Sokoľ
10. Odpredaj majetku hodné osobitného zreteľa – (Jakubík) 
11. Rozbor trestnej činnosti za rok 2017
12. Žiadosť o odkúpenie majetku
13. Žiadosť o sponzorský príspevok 
14. Nájomné byty striežky
15. Dopyty poslancov 
16. Rôzne – dotácie   
17. Záver 
                                                                                                               Ing. Martina Dutková, PhD.                   
                                                                                                                        starostka obce 
1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie