• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 07.12.2017

                                                                                                          V Sokoli  6.12.2017

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

11.12.2017 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 23. 10. 2017, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      VZN o elektronizácii

8.      VZN o odpadoch (neplatiči)

9.      Navýšenie normatívu stravy  v školskej jedálni

10.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2018

11.  Rozpočet na rok 2018 s výhľadom 2019-2020

12.  Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018

13.  Časový harmonogram zasadnutí na rok 2018

14.  Odpredaj pozemku hodné osobitného zreteľa

15.  Čerpanie výdavkov z fondu opráv – maľovanie spol. priestorov

16.  Dopyty poslancov

17.  Rôzne

18.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

          starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie