• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 11.09.2017

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona
z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Sokoli
, ktoré sa uskutoční

11.09.2017 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 12.06.2017, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017

8.      Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017

9.      Dodatok č. 1 odmeňovacieho poriadku pre poslancov

10.  Zriaďovacia listina DHZO

11.  Žiadosť o zámenu  pozemkov – Viliam Štofka, Katarína Bednárová

12.  Vyradenie majetku

13.  Žiadosť o predlženie verejného osvetlenia Hrabiny

14.  Žiadosť o navýšenie dotácie pre ŠK Sokoľ na rok 2017

15.  Žiadosť o odkúpenie vyradeného majetku 

16.  Úprava rozpočtu na rok 2017

17.   Čerpanie výdavkov z fondu opráv

18.   Preloženie zastávky Hrabiny

19.  Dopyty poslancov

20.  Rôzne –

- žiadosť o zmenu územného plánu v obci Sokoľ – Pavol Bednár – Adrian Liško

- Žiadosť o spolufinancovania vodovod IBV Pod Lažnicami

21.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                  starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie