• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.06.2017

            OBEC   S O K O Ľ

            Obecný  úrad  Sokoľ,  Kostolianska  159/10,  044 31.  tel.: 055/7290 468,-469,-                         470,  fax: 055/7290 468,  e-mail: obecsokol@stonline.sk, starosta@obecsokol.sk

                                                                                                          V Sokoli  8.6.2017

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

12.06.2017 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 13.03.2017, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      MAS

8.      Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Sokoľ  k návrhu záverečného účtu obce Sokoľ za rok 2016

9.      Správa audítora k záverečnému účtu za rok 2016

10.  Záverečný účet za rok 2016

11.  Rozpočtové opatrenia č. 2/2017

12.  Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa – Peter Gábor

13.  Zmluva o zriadení vecného bremena – Viliam Štofka, Gabriel Tutoky

14.  Miniregion Ružín

15.  Dopyty poslancov

16.  Rôzne

17.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                  starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie