• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Zápis - Materská škola, Kamenná 1, Sokoľ

 12.04.2017

Materská škola Kamenná 165, 04431 Sokoľ  ( T.č.: 055/6986025)                  

                              Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v dňoch od 18 apríla  do 12. mája 2017 v čase od 8.00 - 9.00 h. a od 13.00 -16.30 h. v  materskej škole Kamenná 165, Sokoľ.

 Žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou/  potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /si rodič, resp. zákonný zástupca môže prevziať osobne v príslušnej MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ  http://materska-skola-sokol2.webnode.sk Odovzdá ju s podpisom žiadateľa riaditeľke alebo triednej učiteľke v materskej škole,  pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 Záujmom obce a MŠ je umiestniť čo najväčší počet detí od troch rokov. Maximálna kapacita MŠ je 24 detí. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. júna 2017 /resp. keď bude známy počet detí s odkladom školskej dochádzky /

Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané  do MŠ:
1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


Ďalšie kritéria prijímania detí do MŠ:
4. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ
5. deti ktoré dovŕšia 3r. k 1.9.2017


 K zápisu:
Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch rokov. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Podľa § 28 ods. 11 zákona č. 245/2008 ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

UPOZORNENIE

Zákonní zástupcovia, ktorí podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie v minulom školskom roku (na školský rok 2016/2017) a do začiatku nového zápisu im nebolo dieťa prijaté do materskej školy, si žiadosť musia obnovovať (minuloročná žiadosť je neplatná).

Ďakujeme

                                                                                            Mária Holubová

                                                                                                Riad. MŠ

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie