• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.03.2017

   Obecný  úrad  Sokoľ,  Kostolianska  159/10,  044 31.  tel.: 055/7290 468,-469,  - 470,  fax: 055/7290 468,                                                                   e-mail: obecsokol@stonline.sk, starosta@obecsokol.sk

                                                                                                                                                                                                         V Sokoli  7.3.2016

Pozvánka na  zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Pozývam Vás v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktoré sa uskutoční

13.03.2017 (pondelok) o 19.00 hod.

v sale Kultúrneho domu

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4.      Schválenie programu rokovania

5.      Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 12.12.2016, ústna informácia 

6.      Kontrola uznesení

7.      Rozpočtové opatrenia č. 1 /2017 

8.      Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie

9.      Vysporiadanie pozemkov na Novom cintoríne

10.  Výzva  „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“

11.  Inventarizácia majetku  

12.  Vysporiadanie pozemkov medzi obcou Sokoľ a p. Spišákom – zámena

13.  Rozbor trestnej činnosti za rok 2016

14.  Žiadosti o odkúpenie pozemkov -  p. Csala, p. Lastovecký , p. Gábor

15.  Dopyty poslancov

16.  Rôzne – dotácie 

17.  Záver

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                                                        starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie