• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Výzva na predloženie ponuky - Výstavba chodníka pri ZŠ Sokoľ

 09.01.2017

                  OBEC   S O K O Ľ                                                                                                                   IČO: 00 324 752       DIČ: 202 124 5039

Obecný  úrad  Sokoľ,  Kostolianska  159/10,  044 31   Sokoľ, tel.: 055/7290 468, -469, -470, mobil starostu: 0918 625 053,                  e-mail: obecsokol@stonline.sk

Č. p.: 3/2017 Výzva na predloženie ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo:   Obec Sokoľ, v zast. Ing. Martina Dutková, PhD.

Adresa:                              Kostoliasnka 159/10, 044 31 Sokoľ

Krajina:                              Slovenská republika

IČO:                                    00 324 752

Kontaktné miesto:        Obecný úrad Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ

Kontaktná osoba:         Ing. Martina Dutková, PhD., starostka obce

Telefón:                           0918 625 053

e-mail:                             starosta.sokol@gmail.com

Názov predmetu zákazky:

Výstavba chodníka pri Základnej škole v Sokoli.

Druh zákazky: Stavebné práce (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona).

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Umožňuje sa  predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto dodania tovaru: Miestom plnenia je Základná škola Sokoľ, Kamenná 1.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je ≤  5 000 bez DPH.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je pokládka zámkovej dlažby a dobetonovanie obrubníka.

Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2017, do16.00 hod.

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej forme.

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

Doklad o oprávnení dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky avšak v zmysle požiadaviek v opise predmetu zákazky

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Nie

Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom verejného obstarávania bude pokládka zámkovej dlažby a dobetonovanie obrubníka. Kvalita bude prekontrolovaná adekvátnym spôsobom preberajúcim zamestnancom a odborne spôsobilou osobou. V prípade, že práce nebudú zodpovedať kvalitatívnym parametrom, zákazka nebude prevzatá a dodávateľovi nevznikne nárok  na fakturáciu.  Doba trvania zákazky do 28.02.2017 od obdržania objednávky.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

  • nebude predložená ani jedna ponuka,
  • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
  • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
  • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Sokoľ,   09.01.2017

Ing. Martina Dutková, PhD.

                                                                                                                                                   starostka obce

1 2 ... 29 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie