• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva - 30.03.2020

 30.03.2020

Týmto Vám oznamujem že v zmysle § 12 ods. 1 z. č. 612/2002 Z.z. (úplné znenie zákona  č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) sa dňa 30. 3. 2020 (pondelok) o 19.00 hod.  v sále Kultúrneho domu uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sokoli.

            Účastníci na zasadnutí sú povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusom Covid-19 :  pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok, používať rúško, rukavice, dodržiavať odstup viac ako 2 m

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

 4. Schválenie programu  zasadnutia OZ

 5. Kontrola prijatých uznesení

 6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia

 7. VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Sokoľ

 8. VZN o zrušení Základnej školy Sokoľ a jej súčasti Školského klubu detí a o určení         školského obvodu,

 9. Zrušenie školskej knižnice.

 10. Odpredaj, presun- vyradenie neupotrebiteľného majetku zo ZŠ.

 11. Návrh zmluvy o prevádzke infraštrukturálneho majetku obce  Východoslovenskou          vodárenskou             spoločnosťou, a. s:

 12. Žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2020- rekonštrukcia    priestorov OÚ a KD.

 13. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa -Nigutová

 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková, Pakesová, Jakubík, Martinasek)

 15. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov- telefónna ústredňa

 16. Prenájom majetku obce – nehnuteľnosť- priestory základnej školy v budove polyfunkčnej          budove na parcele č.6 v katastrálnom území obce Sokoľ evidovanom na    LV 1591.

 17. Rozpočtové opatrenie 1/2020

 18. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu

 19. Zámenná zmluva nehnuteľného majetku podľa osobitného zreteľa- Spišák

 20. Kúpna zmluva- vysporiadanie nový cintorín

 21. Darovacia zmluva- vysporiadanie nový cintorín

 22. Vyradenie majetku

 23. Informácia o čerpaní fondu opráv za rok 2019

 24. Správa hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2019

 25.  Prevádzkový poriadok KD, sadzobník poplatkov za použitie zariadenia KD,

 26.  Kúpa pozemkov - ponuky notára JUDr. Pavla Doriča

 27.  Rôzne

 28.   Záver

Ing. Ľuboš Šuca

 starosta obce


1 2 ... 31 [>]

Maľovaná mapa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Partnerská obec

Užitočné linky


gravírovanie

stavebné rezivo Kostoľany nad Hornádom, Košice-okolie